– دارای بازتابنده کیوب کرنر در جهت دید بهتر در طول روز و شب
در شرایـط نامسـاعـد جـوی
– قابلیت نصب در کنار هم بصورت پیوسته
– نصب سریع و آسان بـر روی هر سطح همواری
– مقـاوم در برابـر اشعـه UV خـورشیـد
– مقاومـت بـاال در برابـر تغییـر شـکل و فـرورفتگـی در آسفالـت
بر اثر ضربه های وسیله نقلیه