• قابلیت نصـب سریع و آسان توسط 2 پیچ بدلیل نچرخیـدن بـر اثـر ضـربه
  • دارای شبرنگ پریـزماتیـک 10 ساله ORAFOL آلمان
  • دارای لنزهای سفید و قرمز برای دید از فواصل زیاد و هدایت و راهنمایی مسیرها
  • دارای لنـز بر روی محصـول جهـت دید از ارتفـاع بالاتر (مـاشین های شاسـی بلنـد و کامیـون)
  • دوام بـالا، مقـاوم در بـرابـر اشعـه UV خورشید
  •  مناسب استفاده در حاشیه های تونل و محلهای تفکیک و جداسازی مسیرها
  • قابلیت مشاهده از فواصل زیاد بدلیل رفلکتورها و همچنین استفاده از مواد محکم زرد رنگ، این محصول را مناسب برای استفاده در تمام محیطها می کند
  • رنگ زرد استفاده شده در طراحی این محصول باعث هشدار به رانندگانی که در مجاورت این علائم حرکت می کنند می