• - قابلیـت نصب سریـع و آسان توسط ۲ پیچ بدلیل نچرخیـدن بـر اثـر ضربه
 • - دارای شبرنگ پریـزماتیـک ۱۰ سالـه ORAFOL آلمـان
 • - دارای لنزهای هشدار دهنده بزرگ بـه رنگهای سفید و قرمز برای دید از فواصل
  زیاد در شرایط نور کم و نامساعد جوی، قابلیت هدایت و راهنمایی مسیرها
 • - ضربه وارد نکردن به وسیله نقلیه بدلیل زاویه کم برخورد
 • - دوام بـاال، مقـاوم در بـرابـر اشعـه UV خـورشیـد
 • - قابلیت مشاهده از فواصل زیاد بدلیل رفلکتورها و همچنین استفاده از مواد
  محکم زرد رنگ، این محصول را مناسب برای استفاده در تمام محیطها میکند
 • - رنگ زرد استفاده شده در طراحی این محصول باعث هشدار به رانندگانی که
  در مجاورت این عالئم حرکت می کنند می شود