• - قابلیت نصـب سریع و آسان توسط ۲ پیچ بدلیل نچرخیـدن بـر اثـر ضـربه
  • - دارای بازتابنده کیوب کرنر از جنس پلی کربنات در هر طرف جهـت هدایتو هشدار از فواصل دور در هر شرایط آب و هوایی- دوام بـاال، مقـاوم در بـرابـر اشعـه UV خورشیـد.
  • - قابلیت مشاهده از فواصل زیاد بدلیل رفلکتورها و همچنین استفاده از موادمحکم زرد رنگ، این محصول را مناسب برای استفاده در تمام محیطها میکند.
  • - رنگ زرد استفاده شده در طراحی این محصول باعث هشدار به رانندگانـی کهدر مجاورت این عالئم حرکت می کنند می شود.