• - قابلیت نصب توسط ۲ پیچ، بدلیل نچرخیدن در هنگام ضربه
 • - دارای شبــرنگ پریـزمـاتیـک ۱۰ سالـه ORAFOL آلمـان
 • - دارای لنزهای سفید و قرمز برای دید از فواصل زیاد و هدایت و راهنمایی مسیرها
 • - دارای لنـز بر روی محصـول جهـت دید از ارتفـاع باالتر
  )مـاشین های شاسـی بلنـد و کامیـون(
 • - دوام باال، مقاوم در برابر اشعه UV خورشید
 • - مناسب استفاده در حاشیه های تونل و محلهای تفکیک و جداسازی مسیرها
 • - قابلیت مشاهده از فواصل زیاد بدلیل رفلکتورها و همچنین استفاده از مواد
  محکم زرد رنگ، این محصول را مناسب برای استفاده در تمام محیطها میکند
 • - رنگ زرد استفاده شده در طراحی این محصول باعث هشدار به رانندگانی که
  در مجاورت این عالئم حرکت می کنند می شود