• دارای بازتابنده کیوب کرنر در جهت دید بهتر در طول روز و شب در شرایـط نامسـاعـد جـوی
  • قابلیت نصب در کنار هم بصورت پیوسته
  • نصب سریع و آسان بـر روی هر سطح همواری
  • مقـاوم در برابـر اشعـه UV خورشید
  • مقاومـت بـالا در برابـر تغییـر شـکل و فـرورفتگـی در آسفالـت بر اثر ضربه های وسیله نقلیه